Ajax-loader-64

游记加载中...

威尼斯之旅

@阿乱V

威尼斯之旅

第1天
2012-12-08 周六
威尼斯
Venezia
威尼斯大运河
Grand Canal
威尼斯玻璃岛
Murano
威尼斯彩色岛
Burano
第2天
2012-12-09 周日
威尼斯
Venezia
威尼斯圣马可广场
Piazza San Marco
威尼斯圣马可钟楼
Campanile di San Marco
威尼斯圣马可大教堂
Basilica of San Marco

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论