Ajax-loader-64

游记加载中...

about venezia

@我不是芬兰胖子

about venezia

第1天
2013-04-20 周六
威尼斯
Venezia
威尼斯圣马可广场
Piazza San Marco
威尼斯圣马可钟楼
Campanile di San Marco
威尼斯圣马可大教堂
Basilica of San Marco
第2天
2013-04-21 周日
威尼斯
Venezia
威尼斯彩色岛
Burano

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论