Ajax-loader-64

游记加载中...

Munich

@Mr. Chen

Munich

第1天
2013-04-23 周二
香港国际机场
HongKong International Airport
第2天
2013-04-24 周三
慕尼黑
München | Munich

春天来了!

晚餐,猪手加啤酒

第3天
2013-04-25 周四
玛利亚广场
Marienplatz
第4天
2013-04-26 周五
慕尼黑
München | Munich

新车发布会

第5天
2013-04-27 周六
英国花园
Englischer Garten

早晨沿着河边跑步

到公园了

路过居民区

玛利亚广场
Marienplatz

玛丽安广场

安联球场
Allianz Arena

满车的球迷,去安联

宝马世界与宝马博物馆
BMW Welt

宝马博物馆

小技巧

推荐使用鼠标滚轮来滚动浏览,效果最佳
也可用空格键,上下左右键,PgUp/PgDn滚动浏览

评论